Türkiyə və Azerbaycanın Rusiya’nın etirazı olmadan Ermenistana qarşı cıxma məntiqi