Что надо сделать для открытия азербайджанских МНКА в России?

Rusiya Azerbaycanlılarının yerli MİLLİ MEDENİ MUXTARİYETLER аçılması üçün neler lazımdır?